Α. Εισαγωγή

 1. Το thetidyguru.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος πώλησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών (εφεξής Δικτυακός Τόπος) μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, οδός Β. Αλεξάνδρου 23, με Α.Φ.Μ. 131690018 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 173874003000, 6970659690 & info@thetidyguru.gr, εφεξής «Επιχείρηση». Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της επιχείρησης, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση thetidyguru.gr και λειτουργεί σύμφωνα με το Ν 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Κύρια δραστηριότητα της Επιχείρησης είναι οι ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ. Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό είναι πάντα διαθέσιμο και πρόθυμο να σας ενημερώσει. Mη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί, είτε τηλεφωνικά στο 6970659690 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@ thetidyguru.gr
 3. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Επιχείρηση, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Επιχείρηση.
 4. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Επιχείρηση έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.

 

Β. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

 1. Ο ιστοχώρος αυτός αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Επιχείρησης. Όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Η εμφάνιση ή έκθεσή τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν θα εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης τους. Δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης πνευματικά δικαιώματα τρίτων, όπως συνεργατών, συνεργαζόμενων φορέων κ.α.
 2. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή ή αναλογική εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, downloading, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο – δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Επιχείρησης και νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λογότυπα της Επιχείρησης είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διεκδίκηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που προκληθεί σ’ αυτήν από μία τέτοια παράνομη ενέργεια.

 

Γ. Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα

 1. Η Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
 2. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβέστερη περιγραφή των προϊόντων και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Εντούτοις, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή ελλιπή περιγραφή των προϊόντων της ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Η Επιχείρηση παρακαλεί κάθε χρήστη, σε περίπτωση που αυτός διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σχετικά με τα ανωτέρω, είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, να την ενημερώσει σχετικώς, είτε αποστέλλοντάς της σχετικό e-mail στο info@ thetidyguru.gr είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνούς της στο τηλέφωνο 6970659690
 3. Η Επιχείρηση προσπαθεί να συντηρεί και να εξασφαλίζει την διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου και του περιεχομένου του. Ανεξάρτητα από τις προσπάθειες αυτές, η διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως ο τεχνικός εξοπλισμός των χρηστών, ο αριθμός των χρηστών που προσπαθούν να συνδεθούν ταυτόχρονα με τον παρόντα δικτυακό τόπο ή με το διαδίκτυο κλπ. Η Επιχείρηση δικαιούται επίσης να συντηρεί τον δικτυακό τόπο, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της λειτουργίας του.

 

Δ. Περιορισμός Ευθύνης Επιχείρησης

 1. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών (πελατών) για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, σεισμό, πανδημία, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιριών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων. Η ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις της και θα καταβάλλει πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σε αυτές.
 2. Η Επιχείρηση εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
 3. Η Επιχείρηση εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αποφυγή τυχόν λαθών ή αστοχιών σχετικά με τις τιμές ή τα εν γένει χαρακτηριστικά των προϊόντων.
 4. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και την αδυναμία διάθεσης προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Ε. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και των ειδικότερων διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 

ΣΤ. Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων

 1. Η Επιχείρηση αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
 2. Ανώτατα συστήματα on-line ασφάλειας και ψηφιακή πιστοποίηση από την Επιχείρηση εγγυώνται ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον συναλλαγών. Για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να συμπληρώνετε τη (secure) φόρμα παραγγελίας μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης, CVV).
 3. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος ο χρήστης και αυτός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους, ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Επιχείρηση είτε με σχετικό e-mail στο info@ thetidyguru.gr είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνούς της στο τηλέφωνο 6970659690

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Προτείνεται η χρησιμοποίηση «ισχυρών» κωδικών (αποτελούμενων από γράμματα και αριθμούς) καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης κ.λπ.)

 

Ζ. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Επιλογών

 1. Κατά την επίσκεψη του χρήστη στο παρόν Δικτυακό Τόπο και προκειμένου αυτός να παραγγείλει προϊόντα και να δέχεται τις υπηρεσίες μας αλλά και για να είναι δυνατή η επικοινωνία της Επιχείρησης μαζί του, θα του ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, που ο χρήστης δηλώνει στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης της παραγγελίας του και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), όπως επικυρώθηκε από το Ν 4624/2019 (όπως ισχύει), τυχόν ειδικότερης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Σημειώνεται ότι ο Δικτυακός Τόπος είναι πλήρως προσαρμοσμένος στις προδιαγραφές του τελευταίου πλαισίου GDPR και έχει αναρτηθεί η Πολιτική Προστασίας.
 2. Η Επιχείρηση εγγυάται την προστασία και μη δημοσιοποίηση σε τρίτους των προσωπικών στοιχείων και επιλογών του χρήστη, που δηλώνονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

 1. H. Παραγγελία – Ακύρωση Παραγγελίας
 2. Οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά, μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου.
 3. Για να ακυρώσει ο χρήστης την παραγγελία του, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Επιχείρηση είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@ thetidyguru.gr είτε επικοινωνώντας τηλεφωνικά στο 6970659690

 

Θ. Επιστροφή και Αντικατάσταση Προϊόντων – Υπαναχώρηση

 1. Ο χρήστης (πελάτης) του Δικτυακού Τόπου έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε στις περιπτώσεις που ορίζονται στην Πολιτική Επιστροφών την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας στον σύνδεσμο εδώ.
 2. Σε κάθε περίπτωση δεν χωρεί υπαναχώρηση σε

– συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την Επιχείρηση

– προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως τα είδη προσωπικής φροντίδας.

– συμβάσεις κατά τις οποίες ο χρήστης έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από την Επιχείρηση με σκοπό την εκτέλεση των παρεχόμενων και παραγγελθέντων. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, η Επιχείρηση παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον πελάτη ή αγαθά πέρα από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών, το δικαίωμα υπαναχώρησης θα εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά με απλή επιστολή στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του παραστατικού (αριθμός, ημερομηνία, όνομα), η περιγραφή το προϊόντος για το οποίο ασκείται η υπαναχώρηση καθώς και στοιχεία επικοινωνίας του υπαναχωρούντος.

 

 1. I. Εγγύηση Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα που διακινούνται μέσω του Δικτυακού Τόπου είναι άριστης ποιότητας και τηρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές. Εάν κάποιο προϊόν παραδοθεί με ελάττωμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αντικατάστασής του. Η διαδικασία αντικατάστασης ελαττωματικών προϊόντων περιγράφεται στην Πολιτική Επιστροφών την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας στον σύνδεσμο εδώ.

 

 1. K. Τρόποι πληρωμής

Για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους επιμέρους τρόπους πληρωμής, παρακαλούμε ακολουθήστε τον σύνδεσμο εδώ.

 

Λ. Παράδοση προϊόντων

 1. Η Εταιρία πωλεί και αποστέλλει προϊόντα μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Ν.

 1. Ο Δικτυακός Τόπος παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρηση που επιθυμούν για νέα προϊόντα και άλλες τυχόν προσφορές μέσω διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου/κινητού.
 2. Ο Δικτυακός Τόπος δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.

 

Ξ. Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο

 1. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Επιχείρησης και του χρήστη από τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, σχετικά με την ερμηνεία, τήρηση και εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.
 2. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

 

Ο. Λοιποί όροι

 1. Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φ.Π.Α.
 2. Υπάρχει διαθεσιμότητα των προΐόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 3. Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή έλλειψη, ο χρήστης θα ενημερώνεται από το προσωπικό του Δικτυακού Τόπου.
 4. Εάν ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά προϊόντων, μπορεί να το ζητήσει κατά την παραγγελία. Διαφορετικά, εκδίδεται απλή απόδειξη.

 

 Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail στο info@ thetidyguru.gr είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικώς στο 6970659690 Είμαστε πρόθυμοι να παρέχουμε συμβουλές χρήσης των προϊόντων ανάλογα με την παραγγελία σας. Επίσης, διαθέτουμε ένα οργανωμένο σύστημα υποστήριξης -after sales support-, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια χρειαστείτε με τα προϊόντα σας.

Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!